การฝึกอบรม

พนักงานรักษาความปลอดภัยของบริษัทฯทุกคน จะต้องผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

 1. การต่อต้านการโจรกรรมและการก่อวินาศกรรม
 2. การรักษาความปลอดภัยสถานที่ ทรัพย์สิน
 3. การต่อต้านอัคคีภัยและการบรรเทาสาธารณภัย
 4. การช่วยเหลือผู้ประสบภัยและอัคคีภัย
 5. การจัดการจราจร และการให้สัญญาณการจราจร
 6. การต่อสู้ป้องกันตัว การใช้อาวุธ มีด กระบอง
 7. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการทำงานและระเบียบวินัยข้อบังคับต่าง ๆ
 8. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรักษาความปลอดภัย
 9. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
 10. การฝึกระเบียบแถว การฝึกภาคสนาม การทำความเคารพท่าบุคคลมือเปล่า

การส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถ

บริษัทฯให้ความสำคัญอย่างมากในการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถในการทำงาน ของพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยกำหนดนโยบายดังนี้

 1. พนักงานรักษาความปลอดภัย จะได้ค่าตอบแทนคุ้มกับการทำงานในอัตราซึ่งไม่ต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำที่กำหนดไว้ และจะต้องได้รับการปรับเงินเดือน ขั้น ตามความสามารถและอายุการทำงาน การจ่ายค่าแรงจะต้องตามกำหนดทุกครั้ง
 2. พนักงานจะต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับและระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด
 3. พนักงานจะต้องเตรียมพร้อมตลอดเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งทางบริษัทฯ จึงคอยติดตามแก้ไขจุด บกพร่องต่างๆอย่างตลอดเวลา ทางบริษัทฯ จะพิจารณาหลักการแต่ละหน่วยงานแตกต่างกันออกไปตามสภาพของแต่ละหน่วยงานนั้น ๆ ว่าควรวางมาตรการแก้ไขโดยขึ้นอยู่กับหลักการดังนี้
  • สถานที่ตั้ง เขตรั้ว และอาณาเขตติดต่อ
  • การควบคุมบริเวณหน้าประตูทางเข้า-ออก
  • การควบคุมบุคคลภายนอกที่จะเข้ามาในกิจการ
  • การควบคุม ดูแล บุคคลภายในกิจการ
  • การควบคุม ดูแล ยานพาหนะที่จะผ่านเข้า-ออก ทุกชนิด
  • การใช้เครื่องกีดขวางปิดกั้น
  • ควบคุมดูแลทรัพย์สินของกิจการ
  • สถานที่และทรัพย์สินที่จะต้องดูแลเป็นพิเศษ
  • การป้องกันอัคคีภัย สำรวจและทำแผนที่ประกอบ
  • การจัดวางจุดพนักงานรักษาความปลอดภัยเข้าประจำจุด
  • การติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเมื่อมีเหตุการณ์ที่ไม่ปกติเกิดขึ้น
  • การใช้แสงสว่างในเวลากลางคืน
 4. บริษัทฯ จะตรวจสอบการทำงานของพนักงานทั้งโดยเปิดเผยและปกปิด
 5. พนักงานจะทำงานภายในกำหนดเวลาที่เหมาะสม มีเวลาพักผ่อนพอเพียง
 6. โทษของบริษัทฯ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ความไว้วางใจ ความเข้มแข็งเด็ดขาดในการปกครอง และ การบังคับบัญชา
 7. พนักงานที่ทำผิดกฎข้อบังคับระเบียบวินัย จะถูกพิจารณาโทษอย่างรุนแรง ด้วยความยุติธรรม
 8. พนักงานที่ซื่อตรงมีผลงานดีจะได้รับการส่งเสริมและได้รับการตอบแทนความดีความชอบ

 

คุณสมบัติของพนักงานรักษาความปลอดภัย

พนักงานรักษาความปลอดภัยทุกคน ที่จะเข้าปฏิบัติหน้าที่ประจำตามหน่วยงานต่างๆจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้

 1. อายุระหว่าง 21 – 55 ปี
 2. วัดรอบอกต้องได้ไม่น้อยกว่า 60 ซม. ส่วนสูง 160 ซม.ขึ้นไป
 3. การศึกษาต้องจบการศึกษาหลักสูตรมัถยมถมศึกษาตอนต้นขึ้นไป
 4. ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือลาออกจากราชการมาแล้ว
 5. มีความประพฤติและประวัติดี ไม่เคยถูกให้ออกหรือไล่ออกเพราะประพฤติชั่ว
 6. ไม่เคยทำผิดทางอาญาและต้องคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุก
 7. สายตาดี ไม่สั้น ไม่บอดสี และไม่เป็นโรคติดต่อ หรือโรคสังคมรังเกียจ
 8. ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรของบริษัทฯ มาแล้วอย่างดี มีความพร้อมที่ จะเข้าปฏิบัติหน้าที่

พนักงานรักษาความปลอดภัย จะต้องแต่งเครื่องแบบสะอาด เรียบร้อยติด ป้ายชื่อ และบัตรประจำตัวอยู่ตลอดเวลาที่เข้าปฏิบัติหน้าที่

© 2015-2017 siamprotections.com All Rights Reserved.