บริษัทฯ ได้จัดตั้งขึ้นโดยผู้มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน รักษาความปลอดภัยมามากกว่า 20 ปี ซึ่งผู้บริการจะประกอบด้วย นักธุรกิจที่เชี่ยวชาญในงานด้านรักษาความปลอดภัย จึงเป็นที่พิสูจน์ ผลงานได้ว่างานบริการรักษาความปลอดภัยของบริษัท ได้รับ ความเชื่อถือจากผู้ว่าจ้างด้วยดีตลอดมา จากอดีตจนถึง ปัจจุบัน

ประเภทกิจการที่บริษัทฯ รับให้บริการรักษาความปลอดภัย

• โรงงานอุตสาหกรรม
• สถานฑูตและบ้านพักบุคคลสำคัญ
• ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า
• อพาร์ทเมนท์ คอนโดมิเนียม หอพัก
• สถานที่ก่อสร้างและอื่นๆ
• องค์การและรัฐวิสาหกิจ
• หมู่บ้านจัดสรรและที่พักอาศัย
• โรงแรม โรงพยาบาล
• งานแสดงสินค้าและอุตสาหกรรม

วิสัยทัศน์

ด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมา ตลอดระยะเวลา 20 ปี ทางบริษัทได้เล็งเห็นว่างานรักษาความปลอดภัยมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อสถานะการณ์ ในปัจจุบัน ซึ่งงานรักษาความปลอดภัยคืองานส่วนหนึ่งที่ได้มีส่วนเข้าช่วยแบ่งเบาภาระของทางราชการ ตำรวจ ที่กำลังขาดแคลนบุคลากร และช่วยให้เจ้าของธุรกิจได้หมดกังวลต่อทรัพย์สินของเจ้าของธุรกิจเอง ซึ่งทางบริษัทคาดว่าในอนาคตงานรักษาความปลอดภัยจะมีความสำคัญมากขึ้น หากมีการสนับสนุนจากรัฐบาล

นโยบายของบริษัทฯ

  1. จะเสริมสร้างธุรกิจบริษัทฯ ขึ้นและดำเนินการด้านรักษาความปลอดภัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยจัดแบ่งหน่วยงานฝ่ายต่างๆ ของบริษัทฯ ไว้คอยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ว่าจ้างและปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานดังนี้
  2. จะส่งเสริมการจ้างแรงงานที่เป็นธรรม
  3. จะให้ความร่วมมือกับทางราชการ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม
© 2015-2017 siamprotections.com All Rights Reserved.